daikin-img
daikin-img
daikin-img

תוצאות חיפוש

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר Daikin

 1. כללי

 

 • ברוכים הבאים לאתר התדמיתי של המותג Daikin (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 – היבואנית הרשמית של Daikin בישראל (להלן: "אלקטרה" או "החברה") ו/או מי מטעמה.
 • מטרת תקנון זה (להלן: "התקנון"), להסדיר את היחסים שבין החברה לבין כל אדם ו/או גורם בקשר לאתר ו/או השימוש בו, בין במישרין בין בעקיפין, ובכלל זה גישה לאתר, גלישה באתר, צפייה בו ו/או שימוש כלשהו בתוכנו (להלן: "המשתמש"). מובהר כי בכל עת נוסח התקנון המחייב והקובע הוא נוסח התקנון המפורסם באתר. לכן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או בקשר אליו, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון רב את התקנון במלואו, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בסעיף ‎2 לתקנון זה (להלן: "מדיניות הפרטיות").
 • עצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו מהווה אישור כי המשתמש קרא והבין היטב את הוראות התקנון, כי הוא מסכים להוראותיו, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, וכי הוא מסכים לפעול לפיהן באופן מלא ובלתי מסוייג. אם המשתמש אינו מסכים לתקנון באופן מלא ובלתי מסוייג, אזי המשתמש נדרש להימנע או לחדול לאלתר מכל שימוש באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד ומבלי שהמשתמש יידרש ליתן את הסכמתו לעדכון ו/או שינוי כאמור.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה ותחולנה הוראות התקנון.
 • כותרות הפרקים בתקנון מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו. הוראות התקנון הן הוראות מצטברות ויפורשו כמתקיימות זו לצד זו ולא באופן המצמצם את תחולתן.
 • הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ובכל מקום בתקנון בו ישנו שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה במשתמע.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר אך ורק למטרת השימוש המיועד (כהגדרתו להלן). לעניין תקנון זה, "שימוש מיועד", משמעו אך ורק שימוש פרטי (לא מסחרי) על ידי המשתמש בעצמו לצרכיו האישיים בקשר להתרשמות ממותג Daikin ומוצריו בהתאם ובכפוף להוראות התקנון וכל דין.
 1. מדיניות פרטיות
  • כללי
   • קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ (רשימת החברות המופיעה מטה יחד, להלן: "הקבוצה"), וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה (להלן יחדיו: "הקבוצה" או בנפרד: "החברה") מכבדת את פרטיות של לקוחותיה, בכל השירותים הניתנים על-ידה, לרבות אתרי האינטרנט, האפליקציות המופעלים על-ידה (להלן: "האתר" ו/או "אתרי הקבוצה") ו/או בחנויות הקבוצה הפיזיות ו/או שירותי חשבונית ירוקה/דיגיטלית, והן של המשתמשים הנכנסים לאתר או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים על ידיה (להלן יחדיו: "המשתמשים" או "המשתמש").
   • מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו היא לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת הקבוצה (בכל מקום בו נעשה שימוש במונח "הקבוצה" הכוונה היא לכל אחת מחברות הקבוצה ביחד ובנפרד) במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או במסגרת שירותים אחרים שמוצעים על-ידי הקבוצה ו/או בעת הצטרפות למועדון הלקוחות של הקבוצה ו/או הרשמה לדיוור ו/או בעת מסירת מידע במסגרת מבצעים, הטבות וקמפיינים הכוללים איסוף מידע ממשתמשים וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתכנים המצויים באתר ו/או הקשורים במועדון הלקוחות ו/או בניוזלטר ו/או במבצעים ובקמפיינים אליהם נחשף באמצעות כל אלו ו/או בעת מסירת מידע אחר הנאסף והנשמר במאגרי המידע של הקבוצה לצורך ניהול השירות והקשר מול השתמש, ניהול מועדון הלקוחות, לצרכים תפעוליים ושיווקיים, פרסום (לרבות בפלטפורמות של צדדים שלישיים), מתן שירותים והטבות על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם הקבוצה, לשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו, וכן לשאר המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
   • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון של האתר. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
   • תשומת ליבך כי עם רישום לאתר ו/או ביצוע רכישה בו ו/או שימוש באתר, תצורף למועדון הלקוחות של הקבוצה (אם וכאשר יהיה) כאמור בנוסח ההסכמה בצמוד עם מסירת פרטייך האישיים ובצמוד להסכמתך למדיניות פרטיות זו.
   • שימוש באתר כפוף למדיניות פרטיות זו ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש או התקנון, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה אשר יופיע באתר.
   • מטרת מדיניות פרטיות זו היא לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים המוצעים על-ידי הקבוצה (להלן: "השירותים") וכן לסקור את האופן שבו עושה הקבוצה שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ונאסף על-ידי הקבוצה אגב השימוש בשירותים. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.
  • המידע הנאסף במסגרת השירותים
   • במסגרת השימוש בשירותים השונים הניתנים על-ידי הקבוצה, לרבות האתר או הרשמה אליו ו/או שירותים נוספים הניתנים על-ידה, ייתכן ותידרש למסירת מידע אישי אודותיך, כמפורט להלן.
    • שם מלא, כתובת מגורים מלאה, מועדי משלוחים, מיקוד, מין, תאריך לידה, פרטי התקשרות (כגון אימייל, טלפון), מספר תעודת זהות, סיסמאות לאתרים, מידע המתקבל התחברות מגורמים צד ג' (כגון פייסבוק וגוגל) בכפוף לבחירתך לכך, מידע ליצירת קשר עם הקבוצה, מידע טכני ומזהים דיגיטליים (כמפורט בחלק ה- Cookiesלהלן).
    • מידע אשר תידרש למסור לצורך יצירת קשר עמך (למשל: שם מלא, מייל וטלפון וכו').
   • מובהר בזאת כי כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. אינך מחויב למסור פרטים ו/או לתת מתן להרשאה על פי דין, ומסירתם/מתן הרשאה לכך תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא מתן פרטים בהרשמה לאתר), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.
   • יש למסור מידע ו/או לעדכן מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.
  • מטרות ואופן השימוש במידע
   • המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים על-ידי הקבוצה למטרות מאגרי המידע הרשומות כדין ולמטרות המנויות במדיניות זו.
   • המידע המבוקש מהמשתמש ישמש, בין היתר כדי לתפעל, לנהל ולספק את השירות באתר ו/או שירותי הקבוצה, התאמת חווית הגלישה באתר, הצעות, עדכונים, ניהול מועדון לקוחות, שליחת ניוזלטרים (בכפוף להסכמתך), לצורך עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או לשירותים המוצעים על ידי הקבוצה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לקבוצה שיתוף פעולה עסקי ולשם מימוש מטרות מאגרי המידע הרשומות כדין של והקבוצה. המידע ישמש גם כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של הקבוצה עמך, לשם תחזוקת ושיפור האתר, התכנים המוצגים בו, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות דיוור ישיר, לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, איתור תקלות ופתרונן ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואנליזות, ואף לאסוף ולמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
   • הקבוצה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות/להרשמה לאתר, הקבוצה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ניוזלטרים ועוד, בכפוף להסכמתך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות בקשה להסרה מרשימת הדיוור כמפורט באמצעי שבו קיבלת את הדיוור.
  • Cookies
   • לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמתgoogle analytics (להלן יחדיו: "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך ולמשתמשים אחרים בעלי מאפיינים דומים, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
   • עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.
   • העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי הקבוצה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן, ייתכן כי העוגיות יישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
   • עוגיות המופעלות באתר עשויות להיות גם מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook, בהם עושה הקבוצה שימוש.
   • למידע נוסף על השימוש ב-Cookies באמצעות צדדים שלישיים ואם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:

Google privacy ;Facebook privacy

אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:

http://www.aboutads.info/choices;https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

                          ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

google privacycheckup

 • תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הוא באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.
 • מסירת מידע לצד שלישי
  • הקבוצה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:
   • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
   • כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון ספקי שירותים (ענן, קבלות דיגיטליות וכיוצא באלו) בארץ או בחו"ל;
   • במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית ו/או לצורך מתן שירותים והטבות, לשם תפעול מועדון הלקוחות על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם הקבוצה ו/או בתוך וכחלק הקבוצה, וכן לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים;
   • בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש או התקנון באתר ו/או באתרי הקבוצה, לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש והתקנונים, לרבות מדיניות הפרטיות ולרבות הפרת הוראות כל דין;
   • לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;
   • בכל מקרה בו תסבור הקבוצה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לקבוצה ו/או למי מטעמה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתן הבלעדי;
   • במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה הקבוצה ו/או מי מהחברות בה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות כאמור העברת המידע בתוך הקבוצה ובין החברות הבנות השונות בה, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה בקבוצה ו/או בקבוצה עצמה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  • לתשומת ליבך, הקבוצה תהיה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל ואתה מסכים להעברת מידע זה.
  • הקבוצה ו/או מי מטעמה רשאים להשתמש במידע אנונימי, להפוך מידע לאנונימי, וכן להעבירו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע אנונימי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
  • יתר על כן, במסגרת השימוש באתרי הקבוצה, עשויים להופיע קישורים/הפניות לאתרים שונים כגון רשתות חברתיות שונות, כמו של פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר וכו' ו/או לאתרים חיצוניים אחרים המופעלים על-ידי חברות חיצוניות (להלן: "האתרים חיצוניים"). לחיצה על האתרים החיצוניים תיעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן עם הלחיצה כאמור תצא מהאתר המופעל על-ידי הקבוצה ותופנה לאתר חיצוני המופעל על ידי צד שלישי ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות למדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקבוצה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל שליטה על הנעשה במידע שלך ולפיכך, לא תישא בכל אחריות ביחס לכך.
 • אבטחת מידע
  • הקבוצה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות ופרטיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. כך, הקבוצה מתעדכנת ומיישמת באופן שוטף התפתחויות טכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת, הקבוצה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא אינה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הקבוצה וכי ידוע למשתמש שהקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • יצירת קשר בנושא פרטיות
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ו/או הקבוצה ואף לבקש מהן לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, זאת מבלי לגרוע מחובתן על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו, אתה מוזמן לפנות אלינו על-ידי פנייה בלשונית צור קשר באתר החברה או בכתב אל החברה והקבוצה בדוא"ל: privacy@ecp.co.il. החברה והקבוצה ישתדלו להשיב בתוך פרק זמן סביר.
  • רשימת חברות קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ זמינה בלינק הבא: https://www.ecp.co.il/he/.

 

 

 

 1. תכנים, כתבות ופרסומות
  • כל התמונות והמפרטים הטכניים באתר הם כלליים ואין לשייכם לדגם ו/או שוק ספציפי. בנוסף, רוב הפריטים המופיעים באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין התיאור המילולי, תגברנה המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור המופיע בתצלום.
  • כל התוכן, לרבות המידע ותכני השיווק, במסגרת האתר (להלן: "תוכן האתר") הוא כמו-שהוא (As-Is), כללי, בלתי-מותאם, מיועד למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואין בו כדי להוות עידוד ו/או שידול ו/או עצה ו/או המלצה ו/או חוות דעת, ובכל מקרה – הוא לא מהווה תחליף להיוועצות עם איש מקצוע מוסמך ואין להסתמך עליו. מבלי לגרוע מכללית האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות ו/או שגיאה ו/או אי-התאמה ו/או השמטה ו/או חוסר דיוק ו/או אי-עדכון בקשר לכל מידע מתוכן האתר. על כן, מודע המשתמש ומסכים לכך שכל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר, לרבות הצהרות, הבעות עמדה או כל תוכן אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו המלאה והבלעדית. לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה בקשר לאתר ו/או תוכן האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, כולו או חלקו.
  • מובהר בזאת כי במקרה של סתירה בין תוכן האתר (לרבות תנאי האחריות למוצר המפורטים באתר) ובין תעודת האחריות, הוראות ההפעלה ו/או כל מידע נוסף המסופק עם המוצר, יגבר נוסחם של האחרונים. יובהר, כי ככל שקיימת סתירה בין תוכן האתר (לרבות תנאי האחריות למוצר המפורטים באתר) לבין הוראות כל דין (לרבות דיני הגנת הצרכן) תגברנה ההוראות שבדין.
  • המוצרים המופיעים באתר אינם בהכרח מוצרים סטנדרטיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים ‎4 ו- ‎4 לתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים ודגמים ללא הודעה מוקדמת.
  • באתר עשוי להיות מוצג תוכן, לרבות פרסומות, ו/או קישורים (Links) לדפים (Web Pages) ו/או אתרים שונים (Web Sites) באינטרנט של צדדים שלישיים שאינם מופעלים ו/או מפוקחים ו/או מנוהלים ו/או נשלטים על ידי החברה ו/או מי מטעמה (להלן: "פרסומות"). הפרסומות, לרבות התכנים המופיעים בהם, אינם מתפרסמים ואינם מוצגים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, אינם מצויים בפיקוחה או בשליטתה, וקיומם אינו מעיד על קבלה ו/או הסכמה ו/או אחריות על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות בקשר לנכונותם או מהימנותם או חוקיותם, והשימוש אותו המשתמש מבצע בפרסומות ו/או בכל תוכן בקשר אליהן, כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כמו כן, כל שימוש בפרסומות ו/או בכל תוכן בקשר אליהן, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפנייה באתר ו/או בפרסומת באתר ו/או הסתמכות על האמור בהן, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישיים. מובהר כי החברה לא תישא בכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בפרסומות, לרבות באתרים בקשר אליהן או באתרים המקושרים לאתרים אלה. החברה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים, נכונים ו/או שיובילו לאתרי אינטרנט פעילים.
 2. זמינות ו/או שינוי האתר

 

 • החברה רשאית, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות או לשנות את פעילות האתר, כולו או חלקו, דרך קבע או דרך ארעי, לרבות בקשר למבנה האתר ותוכנו, מראהו, זמינותו, המוצרים והשירותים המפורסמים באמצעותו וכל היבט אחר הכרוך בו ו/או בקשר אליו, והכול ללא צורך במתן הודעה מראש או בדיעבד וללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך. יובהר כי הפסקה ו/או השהייה ו/או שינוי כאמור יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.
 • הפסקה ו/או השהייה ו/או שינוי ו/או חסימה כאמור, עלולים להיות מטבעם כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים שיגרמו למשתמש בקשר לכך.
 1. הגבלת אחריות

 

חרף האמור בכל מקום אחר בתקנון – האתר, התוכן המוצג בו ו/או השימוש בהם, במישרין או בעקיפין,  הם על בסיס כמו-שהם (As-Is), כפי שזמינים ועל אחריות המשתמש בלבד. באופן ובמידה המרביים ביותר שהדין מתיר. החברה אינה מציגה ואינה מקיימת כל מצג ו/או אחריות לגבי הדיוק ו/או שלמות ו/או מהימנות ו/או התועלת של האתר, התוכן המוצג בו ו/או השימוש בהם ו/או כל מצג ו/או אחריות אחרים מכל סוג שהם בקשר אליהם ו/או הנובע מהם.

 1. קניין רוחני

 

 • כל הזכויות מכל סוג ומין, בהווה ובעתיד, לרבות זכויות קניין רוחני והזכויות המוסריות, בקשר לאתר, לרבות תוכן האתר וכל מידע אחר המתפרסם בקשר אליו על ידי "אלקטרה" ו/או מטעמה ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין ו/או שהתהוו באופן נלווה ו/או אגבי מהאתר ו/או מהשימוש בו ו/או מהפיתוח שלהם, ובכלל זה, שם, סימני מסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים על ידי "אלקטרה" ו/או מטעמה, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר – הם כולם בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה או של הצד השלישי שהרשה לחברה להשתמש בהם (לפי העניין) (הכול ביחד להלן: "התוכן המוגן"). מובהר כי אין בתקנון זה כדי להקנות לצד כלשהו, לרבות המשתמש, זכויות כלשהן בקניין, לרבות התוכן המוגן, של החברה או של צד שלישי כאמור.
 • בנוסף, כל הזכויות בכל מידע שיימסר לחברה ו/או מי מטעמה ו/או ייאסף על ידי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לאתר ו/או תוכנו ו/או השימוש בהם, לרבות מידע שיימסר על ידי המשתמש בדמות של משוב ו/או תגובה ו/או המלצה בקשר לאתר ו/או תוכנו ו/או השימוש בהם, בין בכתב בין בעל-פה, יהיה בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, באופן ובמידה המרביים ביותר שהדין מתיר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. למען הסר ספק, מובהר כי החברה תוכל להשתמש במידע כאמור בכל עת ללא כל מגבלה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישא בחובות חיסיון ו/או סודיות בקשר אליו, בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות ו/או לכל דין.
 • שימוש באתר ו/או בתוכן המוגן או בחלק מהם, במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין, לרבות שימוש באמצעות קישור לאתר מאתר אחר, הוא אסור ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
 • אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו, לרבות באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של החברה.
 1. ברירת דין ומקום שיפוט

על האתר והתקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מהאתר ו/או התקנון הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.